velfærdsteknologi

velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er paraplybetegnelsen for de teknologier der skal være være med til at sikre velfærd på sundheds- og socialområdet i Danmark i fremtiden. Denne Blog forsøger at skabe et overblik over feltet, bla. gennem indsamling af links

Danske initiativer

VelfærdsteknologiPosted by Raymond Kolbæk Sun, October 24, 2010 00:41:53

Århus Kommune har nu sat speed på udviklingen af velfærdsteknologier. De er med i et netværk, der skal udbrede brugen af velfærdsrobotter som teknologiske hjælpemidler ved plejen af de ældre. Baggrunden for aktiviteten er, at de ældre helst vil være selvhjulpne.


Man har blandt andet teste robotstøvsugere hos en række brugere, men man ser mange perspektiver i udnyttelsen af robotter i hjemmeplejen, bla. til aftagning af strømper.

Man har nu fået egen hjemmeside på: http://www.aarhuskommune.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home.aspx


Århus kommune har været med til at oprette et netværk for området. Det kan du læse mere om på Carenet's hjemmeside her: http://carenet.nu/

Hvad er velfærdsteknologi

VelfærdsteknologiPosted by Raymond Kolbæk Mon, December 15, 2008 15:22:43

Denne blog vil komme til at indeholde indlæg og materialer, links mm. om velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi er, i følge hjemmesiden www.velfærdsteknologi.nu,

"udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til med daglige gøremål indenfor social- og sundhedsområdet. Det kan hjælpe borgen til at være 'herre i eget liv' længere."

Det er hensigten at velfærdsteknologier skal være med til at automatisere rutineopgaver, således der bliver bedre tid til patientomsorg og pleje.

Velfærdsteknologi adskiller sig fra den gængse opfattelse af teknologi indenfor velfærdsområdet som værende administrativ IT, som det der bruges til styring, kontrol, dokumentation og planlægning. Velfærdsteknologi adskiller sig også fra de såkaldte arbejdskraftbesparende teknologier, hvor teknologi- og anvendelsesområder ikke er klart afgrænset hvor fokus alene er på effekterne i forhold til besparelse og frisættelse af arbejdskraftressourcer.

Velfærdsteknologi er et nyt dansk paraplybegreb, der omfatter Ambient Assisted Living, Telemedicin og Pervasive Health Care.

Velfærdsteknologien omfatter således ikke kun sundhedsområdets mange patientorienterede telemedicinske løsninger, men har også et forebyggende fokus på brugerens aktiviteter i hverdagslivet samt på den store mængde af sociale velfærdsydelser.

Eksempler på velfærdsteknologi kan være softwaresystemer, der integrerer alarmer og sensorer og som indgår i intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger.

Velfærdsteknologi kan også være sensorer og aktuatorer der indgår i velfærdsrobotter som eksempelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende, ligesom det kan være former for robot- og automatiseringssystemer der er rettet mod ydelser der kan hjælpe og assistere især brugere af den offentlige service indenfor især social-, ældre-, handicap- og misbrugsområdet samt i forbindelse med alle former for sociale og sundhedsydelser.

Velfærdsteknologier er således brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter.

Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen.

Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader.

Formålet med velfærdsteknologierne er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser og/eller at tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres brugere.

En meget stor del af udviklingen inden for dette område sker i Japan, der har en meget høj andel af ældre mennesker og en lav andel af de som skal pleje og tage vare på den ældre del af befolkningen.

Men også Danmark er med i udviklingen.